top of page

זכויות והטבות

ביטוח לאומי

תנאי הזכאות הבסיסיים לקצבת ילד נכה:

 1. הילד הוא ילדו של מבוטח תושב ישראל.

 2. הילד נמצא בישראל.

 3. הילד נמצא במשפחה.

הורה לילד בגילאי 91 יום ועד גיל 18 ושלושה חודשים, שמאובחן עם אפילפסיה לא מאוזנת, לרוב יהיה זכאי לקבל קצבת נכות בשיעור של 100% אם עומד בקריטריונים הבאים:

 1. הילד מקבל תרופות נוגדות פרכוסים.

 2. הילד נמצא במעקב מרפאת מומחים לפחות אחת לחצי שנה.

 3. הילד זקוק להשגחה מתמדת במידה החורגת באופן ניכר מבני גילו.

חשוב לדעת:

 • ​גובה קצת נכות בשיעור 100% הינו 2,600 ש"ח.

 • הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה. 

 • צירוף מסמכים מקיפים לתביעה לרוב יאפשרו קבלת הקצבה ללא זימון של הילד לוועדה.

מגיל 3, ילד התלוי בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת נכות גבוהה יותר בשיעור של 188%. 

העדרות מעבודה
 • הורה רשאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה על חשבון ימי מחלה לצורך סיוע אישי לילד עם מוגבלות (קטין או בגיר).
  בנוסף, רשאי ההורה להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה ללא ניכוי מהשכר.​

מיסים
 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה זכאים לשתי נקודות זיכוי במס הכנסה (לאחד ההורים).

 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה שנקבעה להם נכות רפואית של 70% לפחות עשויים להיות זכאים לפטור ממס על משיכה מוקדמת של קופות גמל.

 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה זכאים להנחה במס רכישה על קניית דירה.

בזק
 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשיעור של 100% ומעלה זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון.

חברת החשמל
 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשל תלותו בעזרת הזולת או בשל טיפול רפואי מיוחד שהוא זקוק לו, זכאים ל50% הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים בתשלום חשבון החשמל.

רשות מקומית
 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה זכאים להנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית.

רשות המים
 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה זכאים לכמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך.

משרד התחבורה
 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשיעור של 60% לפחות ושתנועתו בדרכים ללא רכב עלולה לסכן את בריאותו או שהוא מוגבל בניידות זכאים לתג חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי לרכב.

משרד הרווחה
 • מקבלי קצבה לילד נכה מגיל שנה עד גיל שלוש זכאים להטבות בקליטה במעונות יום שיקומיים.

 • הורים לילדים המקבלים קצבת ילד נכה, עקב ליקוי רפואי שמופיע ברשימת הליקויים המזכים במשרד הרווחה זכאים לנופשונים. מידע נוסף דרך משרד הרווחה.

משרד הבינוי והשיכון
 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה עשויים להיות זכאים להלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה.

 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה עשויים להיות זכאים לסיוע במימון שיפוצים בדירה.

משרד החינוך
 • מקבלי קצבה לילד נכה מגיל שלוש ומעלה עשויים להיות זכאים למימון סייעת לגן ולבית הספר.

זכויות והטבות

ביטוח לאומי

תנאי הזכאות הבסיסיים לקצבת ילד נכה:

 1. הילד הוא ילדו של מבוטח תושב ישראל.

 2. הילד נמצא בישראל.

 3. הילד נמצא במשפחה.

הורה לילד בגילאי 91 יום ועד גיל 18 ושלושה חודשים, שמאובחן עם אפילפסיה לא מאוזנת, לרוב יהיה זכאי לקבל קצבת נכות בשיעור של 100% אם עומד בקריטריונים הבאים:

 1. הילד מקבל תרופות נוגדות פרכוסים.

 2. הילד נמצא במעקב מרפאת מומחים לפחות אחת לחצי שנה.

 3. הילד זקוק להשגחה מתמדת במידה החורגת באופן ניכר מבני גילו.

חשוב לדעת:

 • ​גובה קצת נכות בשיעור 100% הינו 2,600 ש"ח.

 • הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה. 

 • צירוף מסמכים מקיפים לתביעה לרוב יאפשרו קבלת הקצבה ללא זימון של הילד לוועדה.

מגיל 3, ילד התלוי בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת נכות גבוהה יותר בשיעור של 188%. 

העדרות מעבודה
 • הורה רשאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה על חשבון ימי מחלה לצורך סיוע אישי לילד עם מוגבלות (קטין או בגיר).
  בנוסף, רשאי ההורה להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה ללא ניכוי מהשכר.​

מיסים
 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה זכאים לשתי נקודות זיכוי במס הכנסה (לאחד ההורים).

 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה שנקבעה להם נכות רפואית של 70% לפחות עשויים להיות זכאים לפטור ממס על משיכה מוקדמת של קופות גמל.

 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה זכאים להנחה במס רכישה על קניית דירה.

בזק
 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשיעור של 100% ומעלה זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון.

חברת החשמל
 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשל תלותו בעזרת הזולת או בשל טיפול רפואי מיוחד שהוא זקוק לו, זכאים ל50% הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים בתשלום חשבון החשמל.

רשות מקומית
 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה זכאים להנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית.

רשות המים
 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה זכאים לכמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך.

משרד התחבורה
 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשיעור של 60% לפחות ושתנועתו בדרכים ללא רכב עלולה לסכן את בריאותו או שהוא מוגבל בניידות זכאים לתג חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי לרכב.

משרד הרווחה
 • מקבלי קצבה לילד נכה מגיל שנה עד גיל שלוש זכאים להטבות בקליטה במעונות יום שיקומיים.

 • הורים לילדים המקבלים קצבת ילד נכה, עקב ליקוי רפואי שמופיע ברשימת הליקויים המזכים במשרד הרווחה זכאים לנופשונים. מידע נוסף דרך משרד הרווחה.

משרד הבינוי והשיכון
 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה עשויים להיות זכאים להלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה.

 • הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה עשויים להיות זכאים לסיוע במימון שיפוצים בדירה.

משרד החינוך
 • מקבלי קצבה לילד נכה מגיל שלוש ומעלה עשויים להיות זכאים למימון סייעת לגן ולבית הספר.

קופת חולים
 • ילדים הזכאים לקצבת ילד נכה עשויים להיות זכאים לפטור מאגרות בעד שירותים רפואיים.

משרד הבריאות
 • תושבים בעלי נכות קבועה השוהים בקהילה וזקוקים למכשירי שיקום וניידות עשויים להיות זכאים לסיוע במימון מכשירי שיקום וניידות (תותבות שונות, כסאות גלגלים, הליכונים מיוחדים, מכשירי שמיעה לילדים ונוער, עדשות מגע מיוחדות לילדים ועוד).

המידע לקוח מהאתר של ביטוח לאומי. למידע נוסף

bottom of page